Jak se dají sbírat perfiny?

 

Odpověď na otázku může být buď velmi jednoduchá nebo naopak dost obšírná, to záleží na tom, jaké kdo má „gusto“, vlastní představy, zkušenosti, případně co pochytí od známých nebo jiných perfinářů. Ale k věci: mezi námi jsou členové s dlouholetou zkušeností ve sbírání perfinů, stejně tak jsou mezi námi i nováčci, kteří se přihlásili před velmi krátkou dobou – rokem nebo dvěma lety. Tato úvaha je tedy určena jako vodítko pro začínající sběratele, může být ale užitečná i těm „služebně starším“. Podle zaměření je možné se ubírat cestou tradiční nebo cestou poštovně-historickou.

 

Jaký je v tom rozdíl:

 

 

Tradiční způsob sbírání

představuje např. výběr určité země (perfiny z území Československa – pozn. chápáno v hranicích do r. 1992) nebo víc vymezené oblasti (perfiny z území Čech a Moravy). Stejně tak je možno si vybrat i jiné země nebo teritoria (např. perfiny Gdaňska – Danzig, případně perfiny USA, perfiny zemí Afriky – možnosti jsou nepřeberné). Podrobnější vymezení je uvedeno dále. Kdo se rozhodne pro tradiční pojetí, má na vybranou: u těch zemí, kde je k dispozici katalog perfinů, může sbírat generálně, tj. každou kresbu v katalogu uvedenou se snaží doložit perfinem na jedné známce a vybudovat sbírku co nejúplnější (podle katalogu perfinů). Další možností tradičního pojetí je pokus o kompletaci generální sbírky určité země (podle katalogu známek dané země) ve vymezeném časovém období, kdy byly používány perfiny a snaha mít od každého katalogového čísla známku s perfinem, jedno jakým. Příkladem může být sbírka perfinů na známkách Československa 1918 – 1939. Obdobně by se daly budovat sbírky perfinů na známkách jiných států, ale je třeba vždy vymezit časové období.

 

Specializace

znamená doložení výskytu perfinu na více různých známkách – výplatních, příplatkových, v některých případech novinových, výčet ale může být širší. To záleží od konkrétní země. Některé země např. používaly známky balíkové nebo železniční. U některých zemí se mohou perfiny vyskytnout i na leteckých známkách. Popsaný způsob už ale není prosté generální sbírání, je to mírná nebo hlubší specializace. Mezi specializovanější způsob patří i třeba snaha doložit použití konkrétního perfinu v čase, tj. na více různých známkách, vydaných v rozmezí několika let nebo i desetiletí. U perfinů z území Československa to znamená např. postihnout nejranější a nejpozdější výskyt, a to na známkách různých poštovních správ, samozřejmě v návaznosti na doloženou dobu výskytu. Pokud je perfin znám od konce 19. století a ještě po roce 1945, pak to bude na známkách Rakouska (Uherska), ČSR, Protektorátu (nebo Německa), Slovenska 1939-1945 a ČSR po roce 1945.

Velmi specializovaným způsobem je pak zaměření například na jednu emisi a pak je to kombinace sbírání perfinů s jejich atributy (např. četnost výskytu) a specializace dané emise. Velmi vděčná je v tomto ohledu emise Hradčany, která sama o sobě poskytuje možnost rozsáhlé specializace a krása různých hradčanských „špeků“ je pak umocněna ještě kouzlem perfinů samotných – jedná-li se např. o vícepásku s málo obvyklým zoubkováním a perfin, který je sám o sobě třeba ve skupině málo se vyskytujících nebo dokonce raritních perfinů. Podobné kombinace jsou sice málo pravděpodobné, ale přesto možné.

 

Sbírání perfinů na jedné známce

je podobné jako zaměření na jednu emisi. Většinou se k tomu hodí nejběžnější hodnota některé z výplatních emisí, na které se pak sběratel snaží doložit co nejvíce perfinů. I zde pak může dokládat specializaci v tradičním pojetí, tedy papír (síla, barva), barva známky a významné barevné odstíny, oddělování (např. pokud je to známka současně nezoubkovaná a zoubkovaná), případně tiskové vady a případné opravy těchto vad.

 

Hlubší specializace perfinů samotných

skýtá další možnosti, např. vývoj kresby perfinů – poškozování jehel, jejich výměny, změny kresby u perfinu téhož uživatele, studium odlišností v kresbě u vícehlavých strojků apod. To však už patří více do oblasti studijního bádání.

 

 

Poštovně-historické pojetí

se může zaměřit buď na jedno velké město, kde byla řada firem, které používaly perfiny – markantní příklad je Praha, Brno, ale také např. Děčín, Liberec, Plzeň a jiné. Pak je naplněním uvedeného vymezení, co nejúplnější kompletace všech perfinů, které se v daném městě mohly vyskytnout a jejich doložení na známkách různých poštovních správ, jak se v průběhu času střídaly na našem území.

 

 

Vývoj poštovních tarifů pro různé druhy zásilek

 

Další možností z hlediska poštovní historie jsou například tarify zásilek, na kterých se perfiny mohou vyskytovat: vyberme si pro ilustraci perfin, který se vyskytoval na známkách R, Č a P. Podobný způsob sbírání je už poměrně obtížný, protože různé tarify se nejlépe dokumentují na celistvostech. Pak by takto pojatá sbírka měla obsahovat ukázky celistvostí: tiskopis, obyčejný dopis, pokud možno ve více hmotnostních kategoriích, doporučený dopis, doporučeně-expres, případně použití na balíkové průvodce, v některých případech perfin na celině (zpravidla na dopisnici), může se vyskytovat perfin i na dobírkové zásilce. Z oblasti zvláštního zacházení by do úvahy připadly zásilky zatížené doplatným – na doplatních známkách se perfiny samozřejmě vyskytovat nemohou, ale dopis s perfinovanými známkami, nedostatečně vyplacený a s řádně použitou doplatní známkou by se vyskytnout mohl. Všechny vyjmenované druhy zásilek se dají dokumentovat samozřejmě na vnitrostátních zásilkách, ale také na zásilkách do ciziny. A pokud možno zachytit i změny tarifů v období jedné poštovní správy. A pokud se perfin vyskytoval řadu desetiletí, pak podobná sestava, jak bylo uvedeno by měla být zastoupena u všech období.

 

Perfiny nadnárodních firem

 

Jedním z možných způsobů, který patří svým charakterem více mezi tematickou filatelii, je pak snaha postihnout a shromáždit perfiny používané jednou firmou ve více zemích – jako příklady by mohly posloužit elektrotechnická firma AEG, v řadě případů to byly banky – francouzská CL (Crédit Lyonaise) nebo italská BCI (Banca Commerciale Italiana), perfiny spedičních firem, třeba Schenker&Co, (který používal více perfinů v různých zemích), ale existuje řada dalších firem a podniků, jejichž perfiny různého provedení se vyskytují na známkách řady zemí. Takto pojaté sbírání však vyžaduje hlubší a rozsáhlejší znalosti a určitě se touto cestou vydají až pokročilí a zkušení sběratelé perfinů.

 

 

Perfiny podle oborů

Když už jsem se dotkl tematické filatelie, máme zde další možný způsob sbírání a prezentace perfinů – totiž podle oborů. Tak je možné se věnovat např. perfinům textilních podniků, perfinům bank, perfinům třeba farmaceutických firem, perfinům z oboru chemie nebo sklářství, možnosti jsou opět velmi široké. Asi nikdo ze sběratelů perfinů se tomuto způsobu sbírání nevěnuje systematicky, spíše ho využívají sběratelé, a hlavně vystavovatelé námětáři k doložení a rozvíjení zvoleného tématu.

Takže na zdánlivě jednoduchou otázku je celá řada možných odpovědí a skutečně pak záleží na každém, pro jaký způsob a do jaké hloubky se rozhodne perfiny sbírat, případně i vystavit.

PhMr. Vladislav Beneš

In Perfiny 3/2002 (142), částečně doplněno a upraveno

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.