Historie sbírání perfinů v Československu

sekce sběratelů perfinů při KTF SČSF 00-65 Praha (1986 – 1992)

 

 • Skupina sběratelů, kteří se zajímají o perfiny, se začala tvořit během roku 1974. V polovině roku (8. 6.) 1974 vyšlo první číslo zpravodaje PERFINY a do konce roku 1974 vydal první redaktor zpravodaje, dnes již zesnulý Vojtěch Maxa, celkem 5 čísel formátu A4. Během prvního půl roku se za odběratele zpravodaje přihlásilo asi 100 sběratelů, takže začátkem roku 1975 vznikla první skupina sběratelů perfinů při KF 00-65 Kovoprojekta Praha.
  • Skupina byla do listopadu 1986 přidružena ke KF 00-65 Praha, od listopadu 1986 existovala jako Sekce sběratelů perfinů při Komisi teritoriální filatelie SČSF (později SČF) do roku 1992.
  • 1986 – 8. 11. 1986 se konalo IV. setkání sběratelů perfinů, na kterém byla na základě výzvy SČSF založena Sekce sběratelů perfinů při Komisi teritoriální filatelie SČSF. Zúčastnilo se 30 členů. První vedení skupiny bylo pětičlenné, prvním předsedou se stal Vladimír Münzberger z Prahy, hospodářem Václav Tremčinský, redaktor zpravodaje Vojtěch Maxa, stykem se členy pověřena Marie Marková a výstavní záležitosti (evidenci exponátů) měl na starosti Josef Zima.
  • 1986 – zpravodaj měl v roce 1986 naposledy 6 čísel a posledním číslem bylo dokončeno vydání katalogu švédských perfinů.
  • 1987 – zpravodaj má od tohoto roku název PERFINY/ Vydává skupina sběratelů perfinů při KTF SČSF.
  • 1987 – v čísle 1/1987 publikován návrh terminologie z oblasti perfinů, v č. 2/1987 nekrolog Ladislava Janečka, jednoho ze spoluautorů IV. vydání katalogu čs. perfinů (zemřel 28. 3. 1987), v č. 2/1987 dále komentář k návrhu terminologie z oblasti perfinů a jako příloha katalog perfinů Lucemburska. Zpravodaje vyšla jen 3 čísla.
  • 1987 – uskutečnila se dvě setkání (4. 4. a 3. 10. 1987).
  • 1987 – konečně vyšlo IV. vydání Katalogu perfinů z území Československa, zpracovali Vojtěch Maxa, Václav Fejtek a Ladislav Janeček, vydal KF 00-65 Praha, 1987.
  • 1988 – v čísle 1/1988 je aktuální adresář členů skupiny – uvádí 218 členů, z toho 2 ženy.
  • 1988 – Světová výstava PRAGA 1988: v č. 3/1988 zpravodaje referuje V. Münzberger o exponátech, které obsahovaly perfiny jako doplňkový materiál. V témže čísle je doplněk adresáře – 20 nových členů, takže skupina měla celkem 238 členů.
  • 1988 – 3. 12. se konalo již 8. setkání sběratelů.
  • 1988 – 30. 12. zemřel Jiří Nekvasil, dlouholetý člen skupiny, významný sběratel a publicista.
  • 1989 – číslo 1/1989 věnováno skoro celé vzpomínkám na Vojtěcha Maxu, zakladatele sbírání perfinů u nás. Zemřel 1. 3. 1989.
  • 1989 – jako příloha zpravodaje vydán katalog norských perfinů.
  • 1990 – ve zpravodaji č. 1/1990 je obšírný materiál o návrhu organizační struktury Čs. svazu filatelistů po společenských změnách, k nimž došlo v listopadu 1989.
  • 1990 – č. 3/1990 zpravodaje se téměř celé zabývá opravami katalogu rakouských perfinů.
  • 1990 – vydána opět 4 čísla zpravodaje, ale poslední číslo se značným zpožděním.
  • 1991 – první číslo zpravodaje vyšlo až v říjnu 1991, druhé číslo v prosinci a další 2 čísla ročníku XVIII až během prvního pololetí 1992. Čtvrtým číslem ročníku 1991 prakticky končí činnost sekce sběratelů perfinů při STF SČF.
  • 1993 – rozdělením Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku celostátní skupina zanikla, přesněji řečeno nevyvíjela žádnou praktickou činnost, nekonala se setkání a nevycházel zpravodaj.

 

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.