Historie sbírání perfinů v Československu

sekce sběratelů perfinů při KF 00-65 Praha (1997 – 2005)

 

 • V prvních letech po rozpadu bývalé sekce udržoval kontinuitu mezi úzkým kruhem členů Václav Fejtek, který v letech 1994 – 1995 vydal 5 čísel Občasníku. V něm informoval o nových objevech a o doplňcích k poslednímu vydání (1987) katalogu.

 • V listopadu 1997 se sešlo v Praze asi 20 sběratelů perfinů z celé České republiky a na jejich setkání bylo rozhodnuto obnovit činnost sekce a navázat na vše, co bylo dosud vykonáno. Bylo zvoleno nové vedení (RNDr. František Straka – předseda, Josef Zima – tajemník a Václav Tremčinský – hospodář).
 • V době obnovení činnosti byla Sekce sběratelů perfinů součástí Společnosti teritoriální filatelie SČF a měla kolem 75 členů z České republiky. V čele sekce je vedení a řídí její činnost. Pro členy se pořádají pravidelně setkání a hlavním pojítkem mezi všemi členy sekce je zpravodaj.
 • Setkání členů se konají zpravidla dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Hlavním místem setkávání byly prostory sekretariátu SČF, v Praze 5, Holečkově ul. č. 10. ale později se konaly i v jiných městech (např. v Trutnově, ve Vysokém Mýtě – na základě iniciativy místních členů). Obsahem setkání jsou organizační i odborné záležitosti, informace o našich i zahraničních perfinech a také dochází k výměně perfinů. Případně jsou tyto schůzky spojeny i s malou písemnou aukcí perfinářského materiálu.
 • Každým rokem se vydávají a rozesílají členům tři čísla Zpravodaje „PERFINY“ také čtyři slovenské Zpravodaje „PERFIN“. Roční členský příspěvek je v současnosti 140 Kč (70 Kč důchodci). Členové sekce dostávají poštou zdarma české a slovenské Zpravodaje a mohou se zúčastňovat členských schůzek a aukcí (osobně nebo i písemně) pořádaných vedením.
 • 1998 – vyšlo první číslo obnoveného zpravodaje PERFINY, v pořadí 127. V adresáři bylo uvedeno 22 členů. Během roku pak obnovilo členství nebo se nově přihlásilo dalších 44 členů, takže již v č. 2 bylo konstatováno, že sekce má již 65 členů. Od č. 2 je na konci každého čísla zařazen krátký přehled v angličtině.
 • 1999 – v č.1/1999 bylo připomenuto 10. výročí úmrtí Vojtěcha Maxy, v č. 2/1999 byla opětovně připomenuta možnost falšování perfinů a v č. 3/1999 bylo zhodnoceno podzimní setkání v Trutnově. Zde došlo k dohodě o užší spolupráci sběratelů perfinů v Česku a na Slovensku. Setkání v Trutnově bylo první setkáním mimo Prahu.
 • 2000 – 29. dubna se konala Valná hromada Společnosti teritoriální filatelie, která nominovala kandidáty do Předsednictva SČF pro volební období 2000 – 2005. Navržen a schválen byl i PhMr. Vladislav Beneš, pokladník sekce Perfiny.
 • 2000 – v prosinci se uskutečnila Valná hromada SČF v Hradci Králově, na které byl zvolen PhMr. Vladislav Beneš předsedou Revizní komise SČF.
 • 2001 – ve zpravodaji vychází seriál o rozpoznávání perfinů zahájený v čísle 3/2000. Členská setkání se konala 2 – jarní již podruhé v Trutnově, podzimní v Praze.
 • 2002 – došlo ke změně editora zpravodaje, vydávání se ujala redakční rada RNDr. Straka, PhMr. Beneš, V. Fejtek a V. Havel a byla vydána 3 čísla zpravodaje. Jarní setkání se konalo v Praze, podzimní ve Vysokém Mýtě.
 • 2002 – na internetu se objevila první verze webových stránek o sbírání perfinů.
 • 2003 – začátkem července se v Piešťanech uskutečnila schůzka představitelů české a slovenské sekce (RNDr. Straka, PhMr. Beneš, Ing. Marenčík, PhDr. Kotek) a byly projednávány otázky těsnější vzájemné spolupráce obou sekcí
 • 2003 – červen: byla spuštěna nová verze webových stránek, lépe graficky řešená a více členěná než předchozí
 • 2004 – 6.6.2004 se uskutečnilo pravidelné setkání sběratelů v Brně a zároveň propagační výstavka ke 30. výročí vydání prvního čísla zpravodaje PERFINY. Na této výstavce se sešlo 17 ukázek od 10 sběratelů (7 z Čech, 3 ze Slovenska). 17.10. 2004 podzimní setkání sekce v Jánských Lázních – poprvé se mluvilo o možnosti zpracovat monografii o perfinech.
 • 2004 – září: na stránkách byly v části Exponet umístěny 2 exponáty našich členů: THE OLDEST PERFINS ON AUSTRIAN STAMPSFIRMENLOCHUNGEN DER DEUTSCHEN BANKEN

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.